Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie: Antwoord op maatschappelijke problemen.

Doelgroepen

Voorkómen is beter dan genezen. De omgeving van de jongere, zijn of haar gezin, school en omgeving, zijn hierin belangrijk. Een probleem komt helaas meestal niet alleen. Vaak is er sprake van meerdere problemen in een gezin: gezondheid, werkloosheid, financiën, isolatie, segregatie etc. Een opgroeiende jongere is kwetsbaar en moet zijn eigen identiteit nog vormen. Als er thuis meerdere problemen spelen, maakt dat het voor de jongere extra moeilijk.

'Multi-problem' gezinnen vormen voor ons een belangrijke doelgroep. Pedagogische ondersteuning en het 'empoweren' van vaak geïsoleerde moeders die nauwelijks of geen Nederlands spreken, door middel van onder meer Nederlandse alfabetiserings- en taallessen.

Schooljeugd is eveneens een doelgroep. Immers onbekend maakt onbemind en jong geleerd is oud gedaan. De kloof die er vaak is tussen 'witte' en 'zwarte' kinderen, scholen en buurten wil Bureau MHR dichten.

Criminele jongeren. In Den Haag komen jaarlijks tussen de 300 en 400 jeugdigen/jong volwassenen op 2 of meer parketnummers voor een misdrijf te staan. Dit aantal is stijgende. Jaarlijks zit een groot deel van deze doelgroep een celstraf uit en komt na hun detentie weer op vrije voeten. Een relatief hoog percentage jongeren uit deze doelgroep is van Marokkaanse afkomst. Deze jongeren komen over het algemeen uit 'multi-problem' gezinnen. De veelal complexe problematiek rechtvaardigt in meerdere gevallen een langer nazorg- en begeleidingstraject.

Het aanbod van Bureau MHR richt zich dan ook met name op de volgende doelgroepen:

 • de groep probleemjongeren in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar waarbij na detentie signalen zijn voor een verhoogd risico op het afglijden naar criminaliteit als gevolg van gedragsproblemen en/of omgevingsfactoren
 • hun directe omgeving, met name de ouders/moeders
 • mogelijke slachtoffers en betrokkenen

Bureau MHR richt zich op die jongeren bij wie er nog een kans aanwezig is om een criminele carrière te voorkomen.

Partners

Naast de genoemde primaire en secundaire doelgroep is voor Bureau MHR een groot aantal stakeholders van belang.

Beleidspartners

 • Raad van Bestuur
 • Raad van Advies
 • fondsen
 • subsidieverstrekkers
 • sponsoren
 • welzijnsorganisaties
 • overheden zoals DJI, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • gemeente Den Haag (vanaf 2013 ook andere gemeenten)
 • gemeenteraadsleden
 • landelijke politici (Tweede Kamerleden)

 

Sociale partners

 • Penitentiaire Inrichtingen (gevangenissen)
 • Jeugdinterventieteams
 • Buurtpreventieteams
 • buurtwerkers / wijkprocesmanagers
 • winkeliers (verenigingen)
 • scholen
 • ouders van allochtone jongeren van 17 tot 27 jaar
 • moeders van allochtone jongeren die in een isolement verkeren
 • moskeeën
 • JIT
 • Humanitas
 • Jeugdzorg
 • Reclassering
 • Veiligheidshuis
 • politie
 • LBB lichtblauwe brigade / leefbaarheid gekoppeld aan Veiligheidshuis

Bureau MHR begeleidt en zorgt voor sterke relaties met de volgende vrijwilligers en belanghebbenden om het initiatief Forsa! te ondersteunen:

 • Familie en directe omgeving. Belangrijk bij het voorkomen van recidive is het herstel van vertrouwen bij de familie en directe omgeving van de (ex-)gedetineerde. Zij worden ondersteund door vertrouwenspersonen die Bureau MHR opleidt.
 • Slachtoffers van de daad. Waar mogelijk wordt de relatie met het slachtoffer hersteld en helpt het slachtoffer mee aan een bewustzijnsproces van de consequenties van de daad.
 • Moeders en zussen. Bureau MHR leidt met het project Al Nour moeders en zussen op tot vertrouwenspersonen. Door empowerment zijn deze vaak sociaal geïsoleerde moeders en zussen in staat om als vertrouwenspersoon ook in andere gezinnen hulp te bieden.
 • Vaders en broers. Bureau MHR motiveert de vaders en broers met het empowerment-programma Horizon en geeft ze hiermee zelfvertrouwen terug om hun eigen kind te ondersteunen en om als vertrouwenspersoon ook in andere gezinnen hulp te bieden.
 • Maatjes. De ‘maatjes’ zijn vrijwilligers die door Bureau MHR worden opgeleid om de (ex-) gedetineerde jongeren te begeleiden. De vrijwilligers zijn dus óf ‘maatje’ óf  ‘vertrouwenspersoon’.
 • Onderwijs en bedrijfsleven. Bureau MHR zorgt door intensief contact en een breed netwerk in het middelbaar en hoger onderwijs en bedrijfsleven voor begeleiding van de ex-gedetineerde jongeren naar stage- en werkplekken. We besteden hierbij in het bijzonder aandacht aan allochtone ondernemers.

Doelstellingen

De Stichting Bureau MHR werkt aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Participatie en integratie

 • Het stimuleren van participatie en integratie in de Nederlandse samenleving om daarmee de toekomstkansen voor jongeren te vergroten.
 • Het empoweren van 'multi-problem' gezinnen en met name van de moeders.
 • Het stimuleren van ontmoeting tussen 'witte' en 'zwarte' burgers, hun gezinnen en jongeren.

Rehabilitatie en resocialisatie

 • Het begeleiden en coachen van veelal allochtone ouders vanaf het moment dat een jongere is aangehouden in verband met het plegen van een strafbaar feit. Hierbij kan worden gedacht aan het verwerken van emoties, contacten met advocaat, jeugdzorg e.d. en het opzetten van inburgeringsgerichte activiteiten.
 • De voorbereiding op de vrijlating van veelal gedetineerde allochtone jongeren d.m.v. een zogeheten “Systeem- Herstel' aanpak, waarbij de jongeren en zijn/haar directe omgeving worden betrokken.
 • Het pedagogisch ondersteunen van de ouders en hen voorbereiden op de vrijlating van hun zoon/dochter.
 • Het begeleiden en coachen van de jongeren en hun directe omgeving in de periode direct na hun vrijlating. Dat betekent het bemiddelen bij (gedrags)problemen en problemen van praktische aard (regelen van financiële zaken, onderdak, school/werk en vrijetijdsbesteding). Zo helpen we de jongeren om hun leven weer op de op de rails te krijgen.
 • Het uitvoeren van bemiddeling tussen dader en slachtoffer, indien gewenst en mogelijk.
 • Het aanbieden van een lotgenotengroep, gericht op de ouders, om zo het incident emotioneel te helpen. Daarnaast het ondersteunen en begeleiden van de ouders (moeders) op het gebied van integratie, participatie en inburgering. Hier valt te denken aan activiteiten en interventies gericht op het integreren binnen de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld organiseren van themabijeenkomsten.
Ik kom vrij

Kom je binnenkort vrij of ben je net vrij gekomen? En wil jij echt werk maken van je toekomst? Gewoon een baan of terug naar school en een diploma halen? Dan ondersteunt Bureau MHR je bij die kans! Forsa!

Lees meer
Mijn zoon of broer

Moeders en zussen kunnen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers hebben we het programma Horizon ontwikkeld. Vraag ons eens naar de programma's. 

Lees meer
Ik ben slachtoffer

Samen met Slachtofferhulp Nederland worden de mogelijkheden en verwachtingen doorgenomen voor een contact tussen slachtoffer en (jeugdige) dader via een bepaalde bemiddelingsvorm. 

Lees meer
Over ons

Het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) zet zich in voor het bespoedigen van de rehabilitatie en re-integratie van jeugdige daders in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen.

Lees meer

Goed geregeld

Bureau MHR heeft het goed geregeld keurmerk behaald.

Lees meer Wordt vrijwilliger

Duurzaamheid

Onze vestiging aan de Steenwijklaan is duurzaam verbouwd. Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Fonds 1818
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door:
FORSA! ICT-processen zijn op maat gemaakt door FoxWay
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door:
FORSA! wordt mede mogelijk gemaakt door Eljoghrafi